Reklamační řád a podmínky odstoupení od smlouvy.
Co dělat, když něco není tak, jak by mělon být?
V ekohouby.cz se snažíme dělat naši práci každý den jak nejlépe umíme. Chceme vám poskytovat perfektní služby. Ale jsme jen lidé a tak, i přes naší velkou snahu,se někdy může vloudit chbička. Pokud tedy potřebujete reklamovat či vrátit zboží, které jste u nás zakoupili , věnujte prosím pozornost následujícím informacím. Nekompletnost zásilky nebo její poškození je nutné oznámit bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky
e-mailom na adresu info@ekohouby.cz
telefonicky +420 733 435 093
telefonicky v pracovní dny na fax +48 327 228 804.

Záruční doba a reklamace zboží.
Při převzetí zásilky sepsat protokol s uvedení vad dodaného zboží
Bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem, nebo telefonicky zjištěné závady /viz výše/
Pokud jste uzavřeli smlouvu v postavení spotřebitele, můžete uplatnit práva z vadného plnění, vztahující se na zboží objednané v internetovém obchodě ekohouby.cz, standardně v době 24 měsíců a v případě bazarového zboží v době 12 měsíců - pokud není uvedeno jinak. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo v opravě.V případě reklamace, ať již z důvodu zjištěné vady, nebo že zboží nemá ujednané vlastnosti, nás prosím kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle. (kontakty). Reklamované zboží (nejlépe až po dohodě s námi) zašlete prosím na adresu Planto ul. Piotrowicka 59, 44-341 Skrbeńsko.
Odpovídáme spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady; a dále zejména za to, že v době převzetí:
-má vlastnosti, které uvádíme na našich stránkách, a pokud jsme je neuvedly, takové vlastnosti, které je možné očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
-se zboží hodí k účelu ke kterému je prodáváme, nebo ke kterému se obvykle používá,
-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li zboží shora uvedené vlastnosti, můžete jako spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, máte jako spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte také právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit máte také, neodstraníme-li vadu zboží včas (ve lhůtě 30 dní, uvedené níže). Pokud neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového zboží, na výměnu jeho součásti nebo opravu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu máte právo i v případě, že vám z technických důvodů nemůžeme dodat nové zboží, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že v přiměřené době nezjednáme nápravu nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
Po obdržení reklamovaného zboží vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s vámi na rychlém vyřešení problému: v případě oprávněnosti reklamace vám na základě vaší volby buďto reklamované zboží vyměníme kus za kus, případně jiný produkt, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží) nebo bude- li to možné, zboží opravíme, nebo vám vrátíme peníze (můžete od smlouvy odstoupit). Nebude-li oprava nebo výměna možná nebo se bude jednat o neodstranitelnou vadu zboží, která ale nebrání řádnému užívání věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží, jedná-li se o spotřebitele. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace e-mailem nebo telefonicky a zároveň Vám bude doručen prostřednictvím e-mailu reklamační protokol.
U bazarového zboží není možné reklamovat opotřebení způsobené obvyklým užíváním a poškození, pro které byla poskytnuta sleva.
Vrácení zboží
Pokud jste uzavřeli smlouvu v postavení spotřebitele, můžete ohledně všeho zboží, zakoupeného v internetovém ekohouby.cz, bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od jeho převzetí. Odstoupit od smlouvy je nutné prokazatelným způsobem (písemně, e-mailem). Tato lhůta je dodržena, pokud nám do 14 dní oznámení odešlete. Toto právo Vám náleží podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Pozdější odstoupení od smlouvy bez udání důvodu již není možné. Zboží je nutné zaslat na adresu Planto ul. Piotrowicka 59, 44-341 Skrbeńsko kompletní nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží, i náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, hradí kupující. . Zboží nám, prosím, neposílejte dobírkou. Do balíku prosím přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám poslali se zbožím, a kopii ústřižku od doručovatele. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, vám peníze vrátíme do 14 dnů po odstoupení od smlouvy, pokud nám zboží osobně doručíte, nebo prokážete, že jste nám ho odeslali na naši adresu v ČR, a to na účet, ze kterého jste původně objednávku uhradili, případně jinou formou dle vzájemné dohody, a to včetně nákladů na dodání, které jsme od vás na základě smlouvy přijali.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.Přejeme vám příjemné nakupování v našem internetovém obchodě.

Formulář pro odstoupení od koupní smlouvy: Pěstování a sadba hub a podhoubí hlívy ústříčné, žampiónů a dalších druhů v bytě, doma a v zahradě